Info.

Osport.ee on uuenemas.
Kõik võistlused ja kasutajate andmed on üle toodud. Kasutada saab oma senist registreeritud e-posti aadressi ja parooli (kui parool ei vastanud tänapäevastele nõuetele, siis tuleb tellida parooli vahetus). Viited võistlustele palun ära muuta.

Kasutatud materjalid

Eesti "orienteerumis"-kaart on genereeritud Maa-ameti avatud ruumiandmete ja OpenStreerMapi andmete põhjal.
Orieneerumiskaardi sarnased leppemärgid sobitanud ja kaardi genereerinud Osport.ee teenuste jaoks Tarmo Klaar 2020 märtsis.

  • Aluskaart: Maa-amet 2020, Maa-ameti ruumiandmed seisuga 16.05.2019
  • Maa-ameti metsamuudatused aastatest 2012-2017 (poollage ala)
  • Keskonnainvesteeringute keskus metsateatiste pealt genereeritud raied/raiesmikud (rohelised alad)
  • Kõrgusandmed: Maa-amet 2012-2017
  • OpeanStreetMap seis 2020 märts
Kaardi versioon : v4. - 2020 märts.

Kujunduse aluseks on võetud https://html5up.net/ näidis (Editorial).